Általános Szerződési Feltételek

   Általános Szerződési Feltételek 


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az MHMD (My Home My Dream) által forgalmazott lakberendezési termékek értékesítésére vonatkoznak.

Eladó adatai:
Cégnév: Digital Asset Investments Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85
Cégjegyzékszám: 01-09-328821


1.
1.1. A termékek részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Az Eladó által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását Eladó az áruhoz mellékeli. Ügyfél választása szerint készbútort vásárolhat vagy meghatározott mintadarabok alapján egyedi gyártású – az ügyfél által meghatározott tulajdonságokkal készülő – terméket rendelhet meg.

A weboldalon és hirdetésekben látható képek illusztrációk. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ezen felületeken látható képek minimálisan eltérhetnek az értékesített termékektől. Ezen eltérések az elektronikus eszközök fajtájától is függhetnek és a megrendelni kívánt bútor színárnyalatait, valamint a bútor arányait érinthetik ( amennyiben Ügyfél az ábrán látható terméktől eltérő méretben adja le rendelését ). A szövetminták megtekinthetők Eladó üzlethelyiségében. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa választott szövetet kizárólag elektronikus felületen tekintette meg, az ebből eredő esetleges színeltérésből adódó kockázatot maga viseli, Eladó ezen eltérésekért nem tartozik felelősséggel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés benyújtását követően – amennyiben nem készletről vásárol - az általa kiválasztott paraméterektől a későbbiekben nem térhet el ( szövet színe, típusa, méret stb. ). Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa meghatározott és a megrendelésben rögzített tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően előállított terméket köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni. A megrendelés leadását/vásárlást követően Ügyfél részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget Eladó kifejezetten kizárja.

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát a megrendelőlap tartalmazza.

1.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza és magyar forintban értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét; a szállítási költség külön díjtételt képez. A szállítási költségekről az Ügyfél a megrendelés során tájékozódhat.

1.3. A termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát Eladó fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, díját nem befolyásolja; a termékek megvásárlása és a szolgáltatások igénybevétele a megrendelésben szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik. Ennek megfelelően a megrendelés elküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Eladónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni; ugyanakkor Eladó a megrendelés leadását követően bekövetkező esetleges áremelkedéseket sem érvényesíti az Ügyféllel szemben.

1.4. A megrendelés akkor hatályos, ha Vevő a termék teljes vételárának minimum 50%-át, kifizette, továbbá a megrendelőlapot aláírta.

A vételárhátralékot Vevő legkésőbb a termék átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. Vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. Eladó a vételárhátralék teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja.

Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy Eladó elektronikus számlát bocsát ki. Késedelmes fizetés esetén Vevő köteles megfizetni Eladó részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot.

Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési és szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Eladó csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

1.5. A szállítási határidő a megrendelés 1.4. pont szerinti hatályossá válását követően kezdődik. Eladó az 1.4. pontban részletezett vételárrészlet beérkezésétől számított 8 héten belül köteles a termék beszerzésére. Eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a terméket az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően beszerezte, az átadásra előkészítette és erről Ügyfelet értesítette. Eladó a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe.

2.

2.1. Az Ügyfél választása szerint igényelheti az általa megvásárolt termék házhozszállítását. Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el az Ügyfél által megjelölt szállítási címre, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő megközelítési lehetőségek és útviszonyok.

2.2. A megrendelt termékek házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat az Ügyfél viseli.

A házhozszállítás az alábbi díjak ellenében történik:

Budapesten: 14.990.- Ft
Budapesten kívül 14.990.- Ft + 100Ft/km
(A szállítási díjat csak az odaútra számítjuk.)

A termék összeszerelésének díja: 16.900.-Ft/termék.


2.3. A szállítási szolgáltatásokat Eladó az Ügyfél által a megrendelőlapon feltüntetett helyszínen teljesíti. Eladó felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az Eladó által megbízott szállítmányozó megtagadhatja a termék házhozszállítását vagy kézierővel történő mozgatását, ha azt a körülmények (pl. útviszonyok) vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve, ha annak teljesítése balesetveszélyes, munka- és vagyonbiztonsági kockázatot jelent. A házhozszállítás az első zárható helyiségig történik.
A szállítás várható időpontjáról a szállítmányozó tájékoztatja az Ügyfelet, aki köteles a jelzett, illetve egyeztetett időpontban átvenni a megrendelt szállítmányokat. Az Ügyfél tudomására szolgál, hogy határozott órára történő kiszállítást Eladónak nem áll módjában vállalni. Amennyiben a szabályszerű szállítást az Ügyfél helyiségeiben a szerződésen kívüli, cselekvőképes személyek igazolják, ez az igazolás kötelező érvényű az Ügyfélre vonatkozóan. Eladó kéri az Ügyfelet, hogy a kiszállítás során észlelt problémákat, sérüléseket haladéktalanul jelezze Eladó Ügyfélszolgálatának.

2.4. Ha az Ügyfél az árut az Eladó által megbízott szállítmányozó által jelzett, illetve egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át, amelyért felelős, az Eladó választása szerint jogosult a tárolási díj és az újbóli kiszállítás díjának az Ügyfélre történő terhelése mellett a termék kiszállítását ismételten megkísérelni (a tárolási díj minden megkezdett napra a termék vételárának 0,25%-a+ÁFA) vagy a szerződéstől elállni. Eladó a bútort a szállításról szóló értesítéstől számított maximum 30 napig tárolja, ezen időpontot követően jogosult azt értékesíteni harmadik személyek részére.
Eladót elállási jog illeti meg abban az esetben is, ha az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja a kiszállításkor.
Eladó elállási jogának jelen pont szerinti gyakorlása esetén az Ügyfél köteles meghiúsulási kötbérként megfizetni a vételár 30%-ának megfelelő összeget; mindez nem érinti Eladónak az ezen felüli károk érvényesítésére vonatkozó jogát. Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani az Ügyfél által teljesített vételárrészletet.

2.5. Az áru elküldésekor az áru elveszésének, vagy sérülésének veszélye csak akkor száll át az Ügyfélre, amikor az áru leszállításra kerül az Ügyfél, vagy az általa megbízott, illetve helyiségében tartózkodó, az Eladótól, ill. a szállítótól eltérő harmadik személy részére. Amennyiben az Ügyfél saját szállítót bíz meg az elszállítással, akkor a kárveszély már az árunak az Ügyfél által igénybe vett szállító részére történő kiadásakor átszáll.

2.6. Eladó az Ügyfél részére a megrendelés visszaigazolását követően, illetve a kiszállítás megkezdését megelőzően állítja ki a számlát, amelynek értéke a megrendelt házhozszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla átadása a termék leszállításával, illetve átadásával egyidejűleg történik.

2.7. A vételár határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén Eladó jogosult az Ügyfél megrendelését törölni, illetve a szerződéstől elállni. Eladó elállási jogának jelen pont szerinti gyakorlása esetén az Ügyfél köteles meghiúsulási kötbérként megfizetni a vételár 30%-ának megfelelő összeget; mindez nem érinti az Eladónak az ezen felüli károk érvényesítésére vonatkozó jogát. Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani az Ügyfél által teljesített vételárrészletet.

2.8. Tekintettel arra, hogy egyedi bútor rendelése esetén Eladó a megrendelt terméket Ügyfél kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így Ügyfél – webshopon keresztül történt megrendelés esetén - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja a rendelet 29. § (1) bekezdés c. pontja értelmében.

3.
3.1. Az Ügyfelet Eladó hibás teljesítése esetén megilletik a következő kellékszavatossági jogok:

Az Ügyfél a (kellék)szavatossági igényeit olyan termék, illetve szolgáltatás esetén érvényesítheti, amely az átadásakor, illetve teljesítéskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A kellékszavatossággal Eladó vállalja, hogy olyan terméket, szolgáltatást adott el az Ügyfélnek, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Az Ügyfél által a szerződéskötéskor ismert hibára nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni mint ahogy olyan hibák esetében sem, amelyeket az Ügyfélnek a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék, illetve szolgáltatás hibás volt, az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását; vagy a hibát Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban minden esetben az Ügyfél (beleértve a Fogyasztónak minősülő Ügyfeleket is) viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől elállni függetlenül attól, hogy az Ügyfél Fogyasztónak minősül-e vagy sem.

Az Ügyfél szavatossági igényeit az Eladóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. Ha az Ügyfél Fogyasztó, akkor a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A szavatossági jogok a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évülnek el. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, szavatossági igényeit a kiszállítástól (teljesítéstől) számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Az elévülési határidők letelte után a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.

3.2. A Fogyasztót megillető termékszavatosság
A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék hibája esetén a hiba kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a termék kicserélését kérheti a termék gyártójától vagy forgalmazójától (a továbbiakban együtt: Gyártó). Ezt a jogát a Fogyasztó abban az esetben gyakorolhatja, ha a termék nem felel meg a Gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal; ilyen hiba esetén az Ügyfél eldöntheti, hogy az adott problémával a Gyártóhoz vagy a Szolgáltatóhoz fordul. A fentieknek megfelelően ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető; a Fogyasztó a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Gyártóval szemben érvényesítheti.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Fogyasztó e jogosultságát elveszti. Ezen időtartamon belül a Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül (2 hónapon belül) köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

3.3. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint az annak mellékletében felsorolt termékek (pl. bel- és kültéri bútorok, háztartási készülékek, villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, világítástechnikai termékek) vonatkozásában.

Jótállás (vagy garancia) esetén az Eladó garantálja, hogy annak időtartama alatt a termék kifogástalanul működik. A Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék értékesítésekor még nem volt meg a termékben, az a teljesítés után keletkezett. A 3.3. pontban hivatkozott kormányrendeleten alapuló jótállás időtartama a termék Fogyasztó részére történt átadásától számított 1 (egy) év. A gyártó által vállalt garancia esetén a jótállás időtartama lehet hosszabb, és minden Ügyfelet [nem csak a Fogyasztót] megillető; a gyártó által vállalt jótállás feltételeit az Ügyfél a termékhez mellékelt jótállási jegyről ismerheti meg.

A jótállásra (különösen a jótállás esetén érvényesíthető igényekre) egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok az irányadók. A jótállás az Ügyfél, illetve a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti.

A Fogyasztó, illetve az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a 3.1. és 3.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az Ügyfél (beleértve a Fogyasztót is) jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti jótállási jegy, illetve – ha a jótállási jegy átadása elmaradt vagy a jótállási jegy szabálytalanul lett kitöltve – a teljes vételár kifizetését igazoló számla bemutatása esetén érvényesítheti. Szavatossági igény érvényesítésének feltétele a teljes vételár kifizetését igazoló számla Eladónak történő bemutatása.

3.4. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:
- a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.,
- szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,
- a terméket átalakították, megváltoztatták,
- valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
- az Ügyfél nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

Az Eladó felelőssége a jelen ÁSZF, illetve az ügyféllel kötött szerződés megszegése esetén nem terjed ki a közvetett károkra, például profit vagy lehetőség elvesztésére. Eladót nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit (ideértve a termékek kiszállítását is) azért nem teljesíti, mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.

4.

4.1.Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy az Eladónak az áruk Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogását szóban vagy írásban terjesztheti elő.
Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

4.2.Egyéb panaszkezelési, jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél, illetve a Fogyasztónak minősülő Ügyfél számára:

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg (a Fogyasztó lakóhelye szerint) illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.

Békéltető testület
A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. Ha a Fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Fogyasztónak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a fent megjelölt békéltető testület(ek) helyett más békéltető testületet jelöljön meg a békéltető testületi eljárásra. A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


5.

Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A megrendelésekre és a megrendelések visszaigazolásával létrejövő szerződésekre a megrendeléskor hatályos – és a megrendelés előtt külön elfogadott – ÁSZF rendelkezései irányadók.

Amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései, beleértve a jelen ÁSZF-t is, teljesen, vagy részben érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. A teljesen, vagy részben hatálytalan szabályozás helyére olyan szabályozás lép, amely annak gazdasági sikerét leginkább megközelíti.

A jelen ÁSZF-re, illetve az Ügyféllel kötött szerződésekre a magyar jog vonatkozik.

Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében megismerte, arról részletes tájékoztatást kapott, és az abban foglaltakat elfogadta, különös tekintettel a megrendelés hatályosulásával kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a szerződésszegés vonatkozásában rögzített jogkövetkezmények (kötbér, tárolási díj) alkalmazására.


Jelen ÁSZF
hatályos: 2020. február 05.